logo

Powołanie osób nadzorujących Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 26/20072007-05-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. powołało: 1. Pana Jana Stefanowicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., który pełnił dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Informacje dotyczące Pana Jana Stefanowicza o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach oraz zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przekazane zostały do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Grupy LOTOS S.A. nr 10/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku. 2. Panią Martę B. Busz na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Pani Marta B. Busz Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, podyplomowego Studium Integracji Europejskiej oraz Contemporary Eurpean Studies – University of Sussex. Do 1994 roku pracowała w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych jako starszy radca w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego. Następnie do 1996 roku zajmowała stanowisko koordynatora w Departamencie Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W latach 1997 – 1998 konsultant w Departamencie Ekonomicznym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Od 1996 roku związana z Ministerstwem Skarbu Państwa gdzie obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora w Departamencie Integracji Europejskiej. W 2000 roku otrzymała Akt Mianowania na urzędnika służby cywilnej. Uczestniczka licznych kursów oraz szkoleń dotyczących integracji europejskiej. 3. Panią Izabelę Emerling na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Pani Izabela Emerling Doktor Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Od 1996 roku Adiunkt na Katedrze Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Autorka licznych monografii, referatów oraz artykułów naukowych o tematyce związanej z rachunkowością. Prowadziła liczne badania naukowe dotyczące rachunkowości. Prowadzi wykłady m in. z rachunkowości finansowej, zarządczej, sprawozdawczości finansowej. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.