logo

Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Oferowanych Grupy LOTOS SA
Raport nr 27/20052005-05-31

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w oparciu o rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (Oferującego) Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu zwołanym w dniu 30 maja 2005 roku ustaliła cenę emisyjną Akcji serii B. Cena emisyjna wynosi 29,00 złotych. Podstawa prawna: PPO Art.80 ust.1 i PPO Art.81 ust.1 pkt 1