logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 maja 2007 roku
Raport nr 27/20072007-05-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A., które odbyło się w dniu 28 maja 2007 roku: Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem Nafta Polska SA / 59.025.000 / 77,84% / 51,91% Skarb Państwa / 7.878.030 / 10,39% / 6,93% ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OFE / 5.800.000 / 7,65% / 5,1% Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.