logo

Wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2005 roku
Raport nr 29/20062006-04-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Grupa LOTOS", "Spółka") podaje do wiadomości informację na temat wpływu wyceny zapasów metodą LIFO "ostatnie przyszło – pierwsze wyszło" na skonsolidowane wyniki finansowe netto Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2005 roku. Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. ("Grupa"), zgodnie z przyjętymi zasadami wyceny zapasów, stosuje do wyceny rozchodu zapasów metodę średniej ważonej ceny nabycia. Stosowanie przez takiej metody wyceny zapasów powoduje opóźnienie przenoszenia efektów zmiany cen ropy w stosunku do cen wyrobów gotowych. W związku z powyższym wzrostowa tendencja cen ropy na rynkach światowych wpływa pozytywnie, a tendencja spadkowa wpływa negatywnie na osiągane przez Grupę wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2005 rok (wraz z danymi porównywalnymi za 2004 rok) uwzględniający szacunek wpływu wyceny zapasów metodą LIFO kształtuje się następująco: (tys. złotych) 2005 2004 Skonsolidowany zysk netto 739 486 Przy ustalaniu zysk netto Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2005 rok (wraz z danymi porównywalnymi za 2004 rok) uwzględniających szacunek wpływu wyceny zapasów metodą LIFO założono m.in., że: a. Dniem rozpoczęcia porównań efektów różnic metod wyceny jest 1 stycznia 2001 roku, na który to dzień przyjęto że wartość zapasów jest równa dla dotychczasowej metody i dla metody LIFO. b. W szacunkach uwzględniono zapasy ropy naftowej oraz półproduktów i produktów naftowych- wyliczenia przeprowadzono dla kategorii zapasów o podobnych charakterystykach. c. Przyrosty ilościowe (liczone jako różnica między stanem na koniec okresu a stanem na początek danego okresu) wyceniane są według kosztu jednostkowego najwcześniejszego okresu danego roku. d. Spadki ilości wyceniane są według jednostkowego kosztu ostatniej ustalonej warstwy LIFO. e. W przeprowadzonej analizie wzięto pod uwagę konieczność dokonywania ewentualnego odpisu wartości zapasu według LIFO zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. f. Szacunek wpływu wyceny zapasów metodą LIFO uwzględnia różnicę przejściową z tytułu podatku odroczonego. Podstawą prawną przekazania raportu jest §56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych