logo

Realizacja PKRT - podpisanie Kontraktu EPCM (na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową instalacji pomocniczych i infrastruktury w ramach PKRT).
Raport nr 29/20072007-06-20

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2007 Grupa LOTOS S.A. oraz firma FLUOR S.A. podpisały kontrakt EPCM na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową instalacji pomocniczych i infrastruktury w ramach PKRT. Budowa instalacji PKRT umożliwi Spółce sprostanie wymogom Unii Europejskiej dotyczącymi jakości olejów napędowych, które wejdą w życie w 2009 roku. Zakres realizacji jest dostosowany do planowanej zdolności przerobowej ropy naftowej na poziomie 10,5 mln ton rocznie. Realizacja kontraktu będzie trwała 34 m-ce. Kontrakt stanowi element strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., która zapewnia budowę instalacji produkcyjnych PKRT. Celem Programu jest zwiększenie zdolności przerobowej rafinerii w Gdańsku o około 75%, czyli do 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie przy wyższym współczynniku konwersji. Wyżej wymieniony kontrakt to drugi z szeregu kontraktów, których podpisanie jest planowane w ramach realizacji programu PKRT. W związku z zakończeniem fazy przygotowawczej projektu Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż realizacja projektu PKRT została podzielona na etapy: Pierwszy - zakładający realizację do 2010 następujących instalacji w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku: - instalacja destylacji ropy (CDU) - instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) - instalacja hydrokrakingu (MHC) - instalacja przerobu ciężkiej pozostałości (PCP) - wytwórnia wodoru - kompleks aminowo-siarkowy Następny etap zakłada realizację instalacji zgazowania ciężkiej pozostałości po przerobie ropy naftowej po 2012 roku. Modyfikacja harmonogramu realizacji projektu ma na celu zwiększenie efektywności oraz bezpieczeństwa realizacji PKRT. Aktualna struktura projektu daje możliwość: - zmniejszenia ryzyka wynikającego z deficytu siły roboczej, materiałów i ograniczonej dostępność usług wykonawczych, - Obniżenia kosztów projektu oraz lepszego dopasowania strategii finansowania projektu do możliwości Spółki, - Wykorzystania przez Grupę LOTOS S.A. sprzyjających trendów na rynku asfaltów oraz ciężkiego oleju opałowego. Zgodnie z oczekiwaniami Spółki rynek asfaltów będzie charakteryzował się trendem wzrostowym do 2012 roku, co pozwoli Spółce zwiększyć sprzedaż produktów z tej grupy do poziomu 1.300 tys ton/rok co stanowi wzrost w stosunku do 2006 roku o ponad 60%. W przypadku wystąpienia tendencji spadkowych na rynku produktów ciężkich takich jak asfalty i ciężki olej opałowy uruchomiony zostanie kolejny etap projektu PKRT, który pozwoli zagospodarować ciężką pozostałość po przerobie ropy naftowej Planowane nakłady na realizację projektu PKRT do 2012 roku wynoszą około 1,47 mld euro. Strategia finansowania zakłada pozyskanie ze źródeł zewnętrznych 70% środków potrzebnych do realizacji projektu. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.