logo

Podpisanie kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budowę instalacji hydrokrakingu oraz kompleksu aminowo – siarkowego w ramach PKRT.
Raport nr 30/20072007-06-21

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2007 Grupa LOTOS S.A. oraz Technip Italy S.p.A., jako głównym wykonawcą wraz z firmami Technip KTI S.p.A., Technip Polska Sp. z o.o i KTI Poland S.A. podpisały kontrakt EPC LSTK (cena ryczałtowa "pod klucz") na projektowanie techniczne, dostawy i budowę instalacji hydrokrakingu ("MHC") oraz kompleksu aminowo – siarkowego, tj. instalacji odzysku siarkowodoru ("ARU"), stripera wód kwaśnych (SWS), instalacji odzysku siarki/oczyszczania gazów odlotowych (SRU/TGTU) dla Grupy LOTOS S.A. w ramach PKRT. Zakres realizacji MHC, ARU, SWS oraz SRU/TGTU jest dostosowany do planowanej zdolności przerobowej ropy naftowej na poziomie 10,5 mln ton rocznie. Realizacja kontraktu będzie trwała około 42 miesięcy. Wartość kontraktu wynosi 2.208.050.600 PLN (wg. średniego kursu NBP z dnia 20 czerwca 2007 r.). Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, że jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA. Kontrakt zobowiązuje do wypłaty na rzecz Grupy LOTOS S.A. kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji lub niezachowania ustalonych parametrów budowanych instalacji. Całkowita odpowiedzialność wykonawcy względem Grupy Lotos S.A. ograniczona jest do 8% wartości kontraktu. Kontrakt wejdzie w życie po spełnieniu następujących warunków zawieszających: otrzymanie przez Grupę LOTOS S.A. wymaganych gwarancji należytego wykonania, wystawienie przez bank Grupy LOTOS akredytywy oraz dokonaniu na rzecz Technip Italy S.p.A. przelewu praw i obowiązków z umów na dostawę odpowiednich urządzeń zawartych wcześniej przez Grupę LOTOS S.A.. Kontrakt stanowi element strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., który zapewnia budowę instalacji w ramach PKRT. Celem Programu jest zwiększenie zdolności przerobowej rafinerii w Gdańsku o około 75%, czyli do 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie przy wyższym współczynniku konwersji. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.