logo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005
Raport nr 30/20062006-05-04

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku: Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż wszystkie wskazane w poniższym wykazie informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.ir.lotos.pl. Raport bieżący nr 96/2005, 2005-12-30 - Zawarcie trójstronnej umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS SA, LOTOS Partner Sp. z o.o. i Shell Polska Sp. z o.o. Raport bieżący nr 95/2005, 2005-12-29 - Zmiana warunków umowy znaczącej. Raport bieżący nr 94/2005, 2005-12-21 - Termin zwołania oraz porządek NWZ Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 93/2005, 2005-12-16 - Nabycie udziałów LOTOS Parafiny Sp. z o.o. przez Grupę LOTOS S.A. Raport bieżący nr 92/2005, 2005-12-15 - Zawarcie umowy przyrzeczonej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a spółką ExxonMobil Poland Sp. z o.o. Raport bieżący nr 91/2005, 2005-12-05 - Spełnienie warunków zawieszających umowy znaczącej zawartej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a spółką ExxonMobil Poland Sp. z o.o. Raport bieżący nr 90/2005 2005-12-05 - Informacje uzupełniające do prognozy wyników finansowych Grupy LOTOS S.A. na 2005 rok. Raport bieżący nr 89/2005, 2005-12-02 - Objęcie udziałów LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. przez RC Remo Sp. z o.o. oraz CBA Racer Sp. z o.o. Raport bieżący nr 88/2005, 2005-11-29 - Asymilacja akcji Grupy LOTOS SA przez KDPW S.A. Raport bieżący nr 87/2005, 2005-11-28 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 86/2005, 2005-11-24 - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a ARGE Sp. z o.o. Raport bieżący nr 85/2005, 2005-11-16 - Nabycie akcji UAB LOTOS Baltija przez Grupę LOTOS S.A. Raport bieżący nr 84/2005, 2005-11-14 - Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników na 2005 rok Raport bieżący nr 83/2005, 2005-11-08 - Dopłata do kapitału spółki zależnej LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Raport bieżący nr 82/2005, 2005-11-07 - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a Pol - Miedź Trans Sp. z o.o. Raport bieżący nr 81/2005, 2005-10-28 - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a Rafineria Jasło S.A. Raport bieżący nr 80/2005, 2005-10-19 - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Mazowsze S.A. a LOTOS Paliwa Sp. z o.o. - spółkami zależnymi Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 79/2005, 2005-10-19 - Jednolity tekst statutu Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 78/2005, 2005-10-12 - Wypowiedzenie umowy przez Grupę LOTOS SA Raport bieżący nr 77/2005, 2005-10-04 - Nabycie przez LOTOS Lab Sp. z o.o. 100% udziałów spółki Laboratorium „Badacz” Sp. z o.o. Raport bieżący nr 76/2005, 2005-09-28 - Podpisanie umowy na zakup stacji paliw Slovnaft Raport bieżący nr 75/2005, 2005-09-22 - Kolejny krok w realizacji programu strategicznego Grupy LOTOS S.A. dla Rafinerii Południowych Raport bieżący nr 74/2005, 2005-09-15 - Rozwiązanie umowy znaczącej przez Grupę LOTOS SA Raport bieżący nr 73/2005, 2005-09-15 - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Rafinerią Jasło S.A. a LOTOS Mazowsze S.A. - spółkami zależnymi Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 72/2005, 2005-09-13 - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS SA a Rafinerią Jasło S.A. Raport bieżący nr 71/2005, 2005-09-09 - Transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi - udzielenie pożyczki spółce LOTOS Parafiny Sp. z o.o. przez Grupę LOTOS SA Raport bieżący nr 70/2005, 2005-08-30 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Grupy LOTOS SA w dniu 23 sierpnia 2005 roku Raport bieżący nr 69/2005, 2005-08-24 - Treść uchwał podjętych przez NWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 23 sierpnia 2005 roku Raport bieżący nr 68/2005, 2005-08-24 - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a spółką ExxonMobil Poland Sp. z o.o. Raport bieżący nr 67/2005 2005-08-23 - Odwołanie osób nadzorujących Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 66/2005, 2005-08-23 - Zmiana oświadczenia Zarządu Grupy LOTOS S.A. dotyczącego zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce Raport bieżący nr 65/2005, 2005-08-18 - Nabycie akcji Grupy LOTOS SA o wartości powyżej 5000 Euro przez osobę zarządzającą Raport bieżący nr 64/2005, 2005-08-12 - Projekty uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy LOTOS SA zwołanego na dzień 23.08.2005 r. Raport bieżący nr 63/2005, 2005-08-05 - Rozwiązanie umowy znaczącej przez Grupę LOTOS S.A. Raport bieżący nr 62/2005, 2005-07-29 - Zmiany w statucie Grupy LOTOS SA Raport bieżący nr 61/2005, 2005-07-21- Zawarcie umowy znaczącej Raport bieżący nr 60/2005, 2005-07-15 - Wypowiedzenie umowy przez Grupę LOTOS S.A. Raport bieżący nr 59/2005, 2005-07-15 - NWZ Grupy LOTOS SA - zmiana porządku obrad Raport bieżący nr 58/2005, 2005-07-14- NWZ Grupy LOTOS SA - uzupełnienie informacji Raport bieżący nr 57/2005, 2005-07-13 - Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego – zawarcie umowy z Shell Global Solutions International Raport bieżący nr 56/2005, 2005-07-12 - Termin oraz porządek NZWZ Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 55/2005, 2005-07-06 - Zmiana osoby odpowiedzialnej za kontakty z KPWiG Raport bieżący nr 54/2005, 2005-07-06 - Wprowadzenie akcji serii B Grupy LOTOS S.A. do obrotu giełdowego i ustalenie pierwszego dnia ich notowania Raport bieżący nr 53/2005, 2005-07-06 - Rejestracja akcji serii B Grupy LOTOS SA w KDPW Raport bieżący nr 52/2005, 2005-07-04 - Umowa z podmiotem powiązanym Raport bieżący nr 51/2005, 2005-06-30 - Zawarcie umowy znaczącej Raport bieżący nr 50/2005, 2005-06-30 - Rezygnacja osoby nadzorującej Grupy LOTOS SA Raport bieżący nr 49/2005, 2005-06-29 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS SA Raport bieżący nr 48/2005, 2005-06-29 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS SA Raport bieżący nr 47/2005, 2005-06-24 - Podpisanie umów offsetowych Raport bieżący nr 46/2005, 2005-06-22 - Zmiana wysokości kapitału zakładowego Lotos Lab Sp. z o.o. Raport bieżący nr 45/2005, 2005-06-21 - Zasady wypłaty dywidendy Raport bieżący nr 44/2005, 2005-06-20 - Zakończenie subskrypcji akcji Grupy LOTOS SA Raport bieżący nr 43/2005, 2005-06-17 - Zmiana wysokości kapitału zakładowego Lotos Oil SA Raport bieżący nr 42/2005, 2005-06-17 - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Raport bieżący nr 41/2005, 2005-06-15 - Zawarcie umów znaczących Raport bieżący nr 40/2005, 2005-06-10 - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Raport bieżący nr 39/2005, 2005-06-08 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego i ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii A i praw do akcji serii B Grupy LOTOS SA Raport bieżący nr 38/2005, 2005-06-08 - Rejestracja PDA Grupy LOTOS SA w KDPW Raport bieżący nr 37/2005, 2005-06-07 - Zmiana oświadczenia Zarządu Grupy LOTOS SA dotyczącego zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce Raport bieżący nr 36/2005, 2005-06-07 - Zmiana wysokości kapitału zakładowego Lotos Asfalt Sp. z o.o. Raport bieżący nr 35/2005, 2005-06-07 - Wybrane Informacje dotyczące przydziału Akcji Serii B Grupy LOTOS SA Raport bieżący nr 34/2005, 2005-06-03 - Aktualizacja treści prospektu emisyjnego Raport bieżący nr 33/2005, 2005-06-03 - Zmiana kodu w związku z asymilacją akcji w KDPW Raport bieżący nr 32/2005, 2005-06-03 - Dopuszczenie do obrotu giełdowego PDA/akcji Grupy LOTOS SA Raport bieżący nr 31/2005, 2005-06-03 - Dzień wypłaty dywidendy Raport bieżący nr 30/2005, 2005-06-01 - Transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi Raport bieżący nr 29/2005, 2005-05-31 - Oświadczenie Zarządu Grupy LOTOS SA dotyczące przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego Raport bieżący nr 28/2005, 2005-05-31 - Wielkość oferowanych transz w ofercie publicznej Raport bieżący nr 27/2005, 2005-05-31 - Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Oferowanych Grupy LOTOS SA Raport bieżący nr 26/2005, 2005-05-31 - Ustalenie liczby ostatecznie oferowanych akcji Grupy LOTOS SA w ofercie Sprzedaży Raport bieżący nr 25/2005, 2005-05-25 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Grupy LOTOS SA w dniu 13 maja 2005 roku Raport bieżący nr 24/2005, 2005-05-25 - Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA – zawarcie umowy ubezpieczenia nr 925/KOAS/2005 Mienia w Transporcie Krajowym Instalacjami Rurociągu Naftowego "Przyjaźń" Raport bieżący nr 23/2005, 2005-05-25 - Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA – zawarcie umowy ubezpieczenia generalnego nr 1/KOAS/05 Ładunków w Transporcie Międzynarodowym Raport bieżący nr 22/2005, 2005-05-25 - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Raport bieżący nr 21/2005, 2005-05-20 - Rejestracja akcji Grupy LOTOS SA w KDPW Raport bieżący nr 20/2005, 2005-05-20 - Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS na 2005 rok Raport bieżący nr 19/2005, 2005-05-18 - Wniosek o dopuszczenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu giełdowego Raport bieżący nr 18/2005, 2005-05-18 - Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA – zawarcie aneksu do umowy pomiędzy Rafinerią Czechowice S.A. a firmą Pol-Eko-Tech Małgorzata Listwan-Kostka Raport bieżący nr 17/2005, 2005-05-17 - Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA – zawarcie aneksu do umowy pomiędzy Rafinerią Czechowice S.A. a spółką Eko-Open Sp. z o.o. Raport bieżący nr 16/2005, 2005-05-16 - Aktualizacja treści prospektu w zakresie prognozy wybranych pozycji rachunku zysków i strat Emitenta Raport bieżący nr 15/2005, 2005-05-16 - Przewidywane IRR dla projektu PKRT Raport bieżący nr 14/2005, 2005-05-13 - Decyzja ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy Raport bieżący nr 13/2005, 2005-05-13 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Grupy LOTOS SA w dniu 13 maja 2005 roku Raport bieżący nr 12/2005, 2005-05-13 - Przedział cenowy na potrzeby budowania Księgi Popytu na akcje Grupy LOTOS SA Raport bieżący nr 11/2005, 2005-05-11 - Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA - zmiana przewodniczącego rady nadzorczej Rafinerii Czechowice SA Raport bieżący nr 10/2005, 2005-05-10 - Projekty uchwał na ZWZ Grupy LOTOS SA Raport bieżący nr 9/2005, 2005-05-09 - Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA - zarejestrowanie zmian statutu Grupy LOTOS SA objętych uchwałą nr 3 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA w dniu 26 kwietnia 2005 roku Raport bieżący nr 8/2005, 2005-05-09- Umowa z podmiotem powiązanym Raport bieżący nr 7/2005, 2005-05-05 - Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS SA raportów w roku 2005 Raport bieżący nr 6/2005, 2005-05-05 - Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie umów znaczących Raport bieżący nr 5/2005, 2005-05-05 - Rezygnacja osób nadzorujących Grupy LOTOS SA Raport bieżący nr 4/2005, 2005-05-05 - Oświadczenie Grupy Lotos SA o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych Raport Bieżący nr 3/2005, 2005-05-05 - Termin, porządek oraz projekty uchwał na ZWZ Grupy LOTOS SA Raport Bieżący nr 2/2005, 2005-05-05 - Wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z KPWiG Raport Bieżący nr 1/2005, 2005-05-05 - Przystąpienie do systemu ESPI Skonsolidowany raport kwartalny QSr nr 3/2005, 2005-11-14 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2005, 2005-09-30 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2005, 2005-08-16 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2005, 2005-05-16 Podstawa prawna: Ustawa o ofercie publicznej Art.65 ust.1