logo

Termin oraz porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 32/20062006-05-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 §1 ksh i §8 ust. 1-4 i 6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 19 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 w Hotelu Holiday Inn w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 9. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. 9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. 10. Podział zysku za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2005. 14. Akceptacja treści zaktualizowanego oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Informacje dodatkowe: 1. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. 2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem jego odbycia tj. do dnia 12.06.2006 roku złożone zostanie w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul.Elbląska 135 (w godz. 8.00-15.00) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (zgodnie z art.9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wydane w celu złożenia w Spółce w związku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.