logo

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 33/20062006-05-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 29 maja 2006 roku podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2006 została spółka Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod numerem 130. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. dokonała wyboru spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. na podstawie § 13 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki oraz § 2 ust 1 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na okres jednego roku i obejmować będzie następujący zakres prac: - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2006 sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej; - przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej; - dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za I półrocze 2006 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej; - dokonanie przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I półrocze 2006 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Grupa Lotos S.A. korzystała z usług spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w zakresie: badania sprawozdań finansowych za lata 2002-2005, badania sprawozdań finansowych przygotowanych w formacie prospektu emisyjnego wraz z wydaniem wymaganych oświadczeń dla celów przygotowania prospektu emisyjnego w roku 2005, wsparcia w zakresie wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.