logo

Wybrane Informacje dotyczące przydziału Akcji Serii B Grupy LOTOS SA
Raport nr 35/20052005-06-07

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 4 oraz 6 czerwca 2005 roku Spółka dokonała przydziału Akcji Serii B odpowiednio w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych , wobec czego Oferta Publiczna doszła do skutku. W związku z powyższym Emitent niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wynikach subskrypcji: 1. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 35.000.000 Akcji Serii B: Akcje zostały zaoferowane w następującym podziale na transze: - 8.800.000 Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych, - 26.200.000 Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, z czego: - 16.500.000 w Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz - 9.700.000 w Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych 2. Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 96,58%. Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie 31.646 zapisów na 257.634.549 Akcji Serii B. 3. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w trakcie procesu budowy Księgi Popytu krajowi oraz zagraniczni inwestorzy instytucjonalni zgłosili popyt na łącznie 86.192.129 Akcji Oferowanych. Akcje Serii B w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. 4. W wyniku subskrypcji przydzielone zostały wszystkie akcje oferowane przez Spółkę tj. 35.000.000 Akcji Serii B. 5. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równiej 29,00 PLN. 6. W ofercie publicznej złożono łącznie 31.763 zapisy na Akcje Serii B, z czego: - 31.646 w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz, - 117 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Ponadto informujemy, że szczegółowe dane związane z dokonanym przydziałem zostaną przekazane w formie raportu bieżącego w terminie wynikającym z §104 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych.