logo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 19.06.2006 r.
Raport nr 35/20062006-06-06

UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 1 Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani / Panu .................................................. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 31/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/VI/2006 uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 rok na które składa się: a)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.375.563 tysięcy złotych, b)rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 532.268 tysięcy złotych, c)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.526.079 tysięcy złotych, d)rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 219.084 tysięcy złotych oraz e)dodatkowe informacje i objaśnienia. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 32/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/VI/2006 uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 33/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/VI/2006 uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r., na które składa się: a)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.989.609 tysięcy złotych, b)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 968.839 tysięcy złotych, c)skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.150.597 tysięcy złotych, d)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 612.782 tysięcy złotych oraz e)dodatkowe informacje i objaśnienia UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 34/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/VI/2006 uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałami Zarządu nr 46/V/2006 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/VI/2006 uchwala następujący podział zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.: § 1 Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. w kwocie 532 268 528,93 złotych (słownie: pięćset trzydzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 93/100 złotych) przeznacza się w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej 33/VI/2006 uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/VI/2006 uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Markowi Sokołowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/VI/2006 uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Stanisławowi Łańcuckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 stycznia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Stanisławowi Łańcuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Jerzemu Węsierskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 23 sierpnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Jerzemu Węsierskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Jackowi Namieśnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 stycznia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Jackowi Namieśnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zygmuntowi Parczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 stycznia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Zygmuntowi Parczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Sękowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Adamowi Sękowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 29 czerwca 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Grzegorzowi Urbanowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Grzegorzowi Urbanowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Krzysztofowi Wrzesień – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 23 sierpnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Krzysztofowi Wrzesień - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zielińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 23 sierpnia 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Tadeuszowi Zielińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Beacie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Beacie Zawadzkiej - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Katarzynie Dawidczyk – Przewodniczącej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Katarzynie Dawidczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 14 stycznia do 23 sierpnia 2005 r.), Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 r.) z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Cezaremu Nowosadowi – Sekretarzowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Cezaremu Nowosadowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 14 stycznia do 23 sierpnia 2005 r.), Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 r.) z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Januszowi Rachoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Januszowi Rachoniowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 r.) z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Annie Andrzejczak – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Annie Andrzejczak - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Krupa – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Piotrowi Krupa - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Karwowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Robertowi Karwowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Jackowi Mościckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Jackowi Mościckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: przyznania Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2005 Działając na podstawie §9 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 34/VI/2006 z dnia 29 maja 2006 roku, mając na uwadze wkład pracy w osiągniecie przez Grupę LOTOS S.A. pozytywnych wyników finansowych w 2005 roku, jak również w umocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, uchwala co następuje: § 1 Przyznaje się Panu Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2005 rok w wysokości ................ zł brutto (słownie: ................................................................. złotych), UCHWAŁA Nr ………… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: akceptacja treści zaktualizowanego oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ……/VI/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku, akceptuje treść zaktualizowanego oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego złożonego w dniu 1 czerwca 2006 roku stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Grupy LOTOS S.A nr 47/V/2006. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.