logo

Dzień wypłaty dywidendy za 2006 rok
Raport nr 35/20072007-07-09

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2007 z dnia 28 maja 2007 roku oraz Uchwały nr 8 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku powziętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 maja 2007 roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż podjął uchwałę dotyczącą wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2006 na 31 lipca 2007 roku. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.