logo

Ocena Rady Nadzorczej sytuacji Spółki po 2005 roku.
Raport nr 36/20062006-06-14

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz pkt. 18 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się ze Sprawozdaniami; finansowymi Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej LOTOS oraz Zarządu z działalności Grupy i Grupy Kapitałowej, za rok 2005, Opiniami i Raportem niezależnego biegłego rewidenta dołączonymi do Sprawozdań przedkłada Walnemu Zgromadzeniu stanowisko i ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. W 2005 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. wyniosły 9 645,5 mln zł i wzrosły o 29,5% w stosunku do roku 2004. Wzrost poziomu przychodów wynikał przede wszystkim z wyższej masy sprzedaży paliw białych w jednostce dominującej oraz wyższych jednostkach cen sprzedaży. Skonsolidowany zysk operacyjny za 2005 rok osiągnął wysokość 1 069,9 mln zł i wzrósł w porównaniu z rokiem 2004 o 457,7 mln zł, tj. o 74,8%. Znaczący wpływ na tę wysokość miało ujawnienie wartości firmy, wynikające z niezależnej wyceny wartości aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych przejętych w dniu 3 lutego 2005 roku Rafinerii Południowych i Petrobalticu w wysokości 266,6 ml zł. Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. osiągnęła w 2005 roku zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) w wysokości 915,1 mln zł, tj. wyższy od osiągniętego w 2004 roku o 372,3 mln zł. Z uwagi na fakt koniecznego przeprowadzenia 47 dniowego postoju remontowego w rafinerii w Gdańsku, Spółka nie była w stanie w pełni wykorzystać panujących w 2005 roku wyjątkowo dobrych warunków rynkowych, a w związku z powyższym osiągnięte wyniki finansowe ocenić należy jako bardzo dobre. Jednocześnie w ocenie Rady w zakresie realizacji strategii Spółki, rok 2005 był okresem intensywnej pracy nad realizacją kluczowych projektów rozwojowych, w szczególności Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT), projektu PROSTA oraz restrukturyzacji i rozwoju aktywów Rafinerii Południowych. W przypadku projektu PKRT działania ukierunkowane były na przeprowadzenie dalszych prac w zakresie projektowania rozwoju technicznego, negocjacje umów w różnych obszarach Projektu z partnerami rynkowymi oraz kontakty z wybranymi instytucjami finansowymi. W zakresie projektu PROSTA działania skupiły się na kontynuacji rozbudowy sieci stacji własnych i przygotowaniach do zawarcia transakcji nabycia dwóch sieci – ESSO i Slovnaft. Rada Nadzorcza ponadto stwierdza, że opinia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawiera dwa zastrzeżenia, z których jedno dotyczy wysokości rezerw w Rafinerii Czechowice, a drugie jest związane z inwestycją spółki Petrobaltic S.A. w przedsięwzięcie Grupa Naftos Gavyba. Żadne z tych zastrzeżeń, nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Do pozytywnych aspektów działalności Rada Nadzorcza zaliczyła: - przeprowadzenie procesu IPO w sposób efektywny i budujący wzrost wartości Grupy LOTOS, - sprawnie przeprowadzony remont instalacji produkcyjnych i uruchomienie dodatkowych mocy produkcyjnych oraz wzrost przerobu ropy naftowej, - konsekwentne włączanie rafinerii południowych w struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz wdrażanie restrukturyzacji przejętych spółek, - elastyczne bieżące dostosowywanie struktury grupy do potrzeb wynikających z upublicznienia i przejmowania rafinerii południowych, - umocnienie pozycji rynkowej między innymi poprzez skuteczną akwizycję sieci stacji paliw. W opinii Rady Nadzorczej sytuacja finansowa Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., jest korzystna i sprzyja kontynuacji restrukturyzacji i realizacji programów inwestycyjnych. Jednakże zdaniem Rady nadzorczej konieczne są także działania poprawiające warunki i procesy działalności Grupy. Złożoność struktur Grupy i wielkość oraz różnorodność operacji i duża zmienność otoczenia gospodarczego, w którym działa Spółka, wymagają szybkiego rozwinięcia struktury organizacyjnej w zakresie zarządzania ryzykiem i ustalenia właściwych kompetencji funkcjonalnych i instytucjonalnych. Strukturę zarządu Spółki i sposób zarządzania nią trzeba konsekwentnie dostosowywać do aktualnych i przyszłych potrzeb Grupy Kapitałowej w oparciu o model zarządzania procesowego. Wzmocnienia wymaga nadzór i sprawność realizacji całokształtu procesów inwestycyjnych, a w tym w szczególności PKRT. Mając na uwadze duże znaczenie, zaopatrzenia w ropę naftową, tak w strukturze kosztów, jak i z przyczyn interesu publicznego, działania podjęte dla dywersyfikacji dostaw ropy i dostaw bez pośredników powinny być realizowane bardziej zdecydowanie. Rada Nadzorcza jest zdania, iż podjęte w 2005 roku działania związane przede wszystkim z rozbudową mocy wytwórczych oraz wzmocnieniem pozycji rynkowej przyniosą Spółce szereg wymiernych korzyści a w efekcie przełożą się na dalszą poprawę jej wyników finansowych oraz wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy. Jednocześnie biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju Spółki w roku bieżącym, Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako dobrą oraz stabilną finansowo.