logo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego i ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii A i praw do akcji serii B Grupy LOTOS SA
Raport nr 39/20052005-06-08

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Nr 179/2005 oraz 180/2005 z dnia 8 czerwca 2005 roku postanowił co następuje: - wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 20.545.970 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Grupa LOTOS SA, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLOTOS00025”, - wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 35.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa LOTOS SA, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLOTOS00041”. Pierwsze notowanie wymienionych powyżej akcji oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa LOTOS SA odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 9 czerwca 2005 roku. Akcje spółki Grupa LOTOS SA notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „LOTOS” i oznaczeniem „LTS”. Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa LOTOS SA będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „LOTOS-PDA” i oznaczeniem „LTSA”.