logo

Korekta skonsolidowanego raportu za II kwartał 2007 roku
Raport nr 39/20072007-08-14

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku opublikowanym w dniu 13 sierpnia 2007 roku w wyniku błędu redakcyjnego w zestawieniu "skonsolidowane bilanse na dzień 30 czerwca 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku" podano niewłaściwą wartość w pozycji "Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności, w tym". Było: 30 czerwca 2007 31 grudnia 2006 … Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności, w tym: 1.422.506 1.276.475 … Powinno być: 30 czerwca 2007 31 grudnia 2006 … Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności, w tym: 1.442.506 1.276.475 …