logo

Termin, porządek oraz projekty uchwał na ZWZ Grupy LOTOS SA
Raport nr 1.03.20052005-05-05

Zarząd Grupy LOTOS SA w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 §1 ksh i §8 ust. 1-4 i 6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS SA, które odbędzie się 13 maja 2005 r. o godz. 12.00 w Hotelu Holiday Inn w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.
10. Podział zysku za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2004.
14. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
16. Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
17. Likwidacja Celowego Funduszu Prywatyzacyjno-Restrukturyzacyjnego.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art.406 par.1 KSH właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

2.Zgodnie z art.406 par.2 KSH akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem jego odbycia, złożone zostanie w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135 (pok. 160, w godz. od 8.00 do 15.00), zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski PENETRATOR S.A., potwierdzające złożenie nieodwołalnej aż do zakończenia Zgromadzenia dyspozycji blokady akcji na okaziciela, na rachunku depozytowym. Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS SA w załączeniu podaje do wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad ZWZ spółki. Załączniki

projekty uchwal_ZWZA_13_05_2005.rtf
Projekty uchwał na ZWZ Grupy LOTOS SA