logo

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną
Raport nr 42/20052005-06-10

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje o zawarciu w dniu 9 czerwca 2005 roku przez Lotos Paliwa Sp. z o.o. (spółkę w 100% zależną od Grupy LOTOS SA) umowy znaczącej z PKO BP S.A. dotyczącej przelewu wierzytelności i praw na zabezpieczenie z umów handlowych. Umowa jest elementem zabezpieczenia umowy kredytowej zawartej w dniu 16 grudnia 2004 roku pomiędzy Lotos Paliwa Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz PKO Bankiem Polskim S.A. dotyczącej udzielenia kredytu w wysokości 340.000 tys. PLN. Zawarcie wyżej wymienionej umowy oraz jednoczesne zawarcie w dniu 9 czerwca 2005 roku pozostałych przewidywanych umów zabezpieczających umożliwia rozpoczęcie realizacji umowy kredytowej z dnia 16 grudnia 2005 roku. Okres obowiązywania umowy kończy się w dniu, w którym wszystkie Zabezpieczone Wierzytelności wynikające z umowy kredytowej z dnia 16 grudnia 2004 roku zostaną bezwarunkowo, nieodwołalnie i w całości zaspokojone. Szacunkowa wartość w okresie jej obowiązania wynosi 340.000 tys. PLN. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Wartość umowy w tys. zł: 340000,00