logo

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 19 czerwca 2006 roku
Raport nr 40/20062006-06-19

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 19 czerwca 2006 roku. Uchwała numer 1 W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 1 Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu Mariuszowi Obszyńskiemu – pełnomocnikowi Akcjonariusza Nafty Polskiej SA. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." Uchwała numer 3 W sprawie wyrażenia zgody na obecność na Walnym Zgromadzeniu zaproszonych gości i przedstawicieli mediów "Działając na podstawie § 3 ust 7 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obecność zaproszonych przez Zarząd gości i przedstawicieli mediów w trakcie obrad Zgromadzenia w dniu 19 czerwca 2006 roku." Uchwała numer 4, W sprawie przyjęcia porządku obrad "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwala co następuje: §1 Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 maja 2006 roku pod pozycją 5944." Uchwała numer 5 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 31/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/VI/2006 uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 rok na które składa się: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.375.563.000,- (pięć miliardów trzysta siedemdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych, b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 532.268.000,- (pięćset trzydzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.526.079.000,- (jeden miliard pięćset dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 219.084.000,- (dwieście dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych oraz e) dodatkowe informacje i objaśnienia." Uchwała numer 6 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 32/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/VI/2006 uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku." Uchwała numer 7 W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 33/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/VI/2006 uchwala, co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku, na które składa się: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.989.609.000,- (sześć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy) złotych, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 968.839.000,- (dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych, c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.150.597.000,- (dwa miliardy sto pięćdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 612.782.000,- (sześćset dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych oraz e) dodatkowe informacje i objaśnienia." Uchwała numer 8 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 34/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/VI/2006 uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku." Uchwała numer 10 W sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 46/V/2006 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/VI/2006, uchwala następujący podział zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku: § 1 Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku w kwocie 532.268.528,93 (pięćset trzydzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 93/100) złotych przeznacza się w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki." Uchwałę numer 11 W sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej 33/VI/2006 uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku." Uchwałę numer 12 W sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/VI/2006 uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Markowi Sokołowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku." Uchwała numer 13 W sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/VI/2006 uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku." Uchwała numer 14 W sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Łańcuckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Stanisławowi Łańcuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku." Uchwała numer 15 W sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Węsierskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Jerzemu Węsierskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku." Uchwała numer 16 W sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Namieśnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Jackowi Namieśnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku." Uchwała numer 17 W sprawie udzielenia absolutorium Zygmuntowi Parczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Zygmuntowi Parczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku." Uchwała numer 18 W sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Sękowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 29 czerwca 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Adamowi Sękowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 29 czerwca 2005 roku." Uchwała numer 19 W sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Urbanowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Grzegorzowi Urbanowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku." Uchwała numer 20 W sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Wrzesień – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Krzysztofowi Wrzesień - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku." Uchwała numer 21 W sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zielińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Tadeuszowi Zielińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku." Uchwała numer 22 W sprawie udzielenia absolutorium Beacie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Beacie Zawadzkiej - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku." Uchwała numer 23 W sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Dawidczyk – Przewodniczącej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Katarzynie Dawidczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 14 stycznia do 23 sierpnia 2005 roku), Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 roku) z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku." Uchwała numer 24 W sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Nowosadowi – Sekretarzowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Cezaremu Nowosadowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 14 stycznia do 23 sierpnia 2005 roku), Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 roku) z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku." Uchwała numer 25 W sprawie udzielenia absolutorium Januszowi Rachoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Januszowi Rachoniowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 roku) z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku." Uchwała numer 26 W sprawie udzielenia absolutorium Annie Andrzejczak – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Annie Andrzejczak - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 roku." Uchwała numer 27 W sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krupa – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Piotrowi Krupa - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku." Uchwał numer 28 W sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Karwowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Robertowi Karwowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku." Uchwała numer 29 W sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Mościckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Jackowi Mościckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku." Uchwała numer 30 W sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2005. "Działając na podstawie § 9 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 34/VI/2006 z dnia 29 maja 2006 roku, mając na uwadze wkład pracy w osiągniecie przez Grupę LOTOS S.A. pozytywnych wyników finansowych w 2005 roku, jak również w umocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, uchwala co następuje: § 1 Przyznaje się Panu Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2005 rok w wysokości 39.775,- złotych brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych)." Uchwała numer 31 W sprawie akceptacji treści zaktualizowanego oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 43/VI/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku, akceptuje treść zaktualizowanego oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego złożonego w dniu 1 czerwca 2006 roku stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Grupy LOTOS S.A nr 47/V/2006." Uchwały nr 2, 9 – odrzucone wnioski formalne o dopuszczenie akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu i o zmianę treści Uchwały nr 10. Podczas obrad walnego zgromadzenia zgłoszono dwa sprzeciwy do protokołu, które dotyczyły: - Uchwały numer 6, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku, - Uchwała numer 30, w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2005. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744)