logo

Zawarcie umów znaczących
Raport nr 41/20052005-06-15

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 14 czerwca 2005r podpisał trzy umowy z Agencją Mienia Wojskowego dotyczące sprzedaży przez Grupę LOTOS SA paliw na rzecz AMW. Umowy zostały zawarte na lata 2005-2007. Umowa o największej wartości z wyżej wymienionych opiewa na kwotę 218.891 tys. PLN. Łączna wartość wyżej wymienionych umów w okresie ich obowiązania wynosi 469.775 tys. PLN. Zapisy umów przewidują kary za niewykonanie umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na ich wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Wartość umowy w tys. zł: 469.775,00