logo

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną
Raport nr 42/20052005-06-17

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje o zawarciu w dniu 16 czerwca 2005 r. przez Lotos Paliwa Sp. z o.o. (spółkę w 100% zależną od emitenta) umowy znaczącej z przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym Z. Niziński. Przedmiotem ww. umowy jest sprzedaż paliw przez Lotos Paliwa Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacunkowa wartość umowy w okresie 5 lat/jej obowiązywania/ wynosi 680.000 tys. PLN. Umowa przewiduje kary w wysokości 20 PLN za każdy nie wydany przez Sprzedającego/odebrany przez Kupującego m3 paliwa zgodnie z zawartą umową. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość wyżej wymienionych kar. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Wartość umowy w tys. zł: 680000,00