logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Grupy LOTOS S.A. w dniu 19 czerwca 2006 roku
Raport nr 42/20062006-06-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2006 roku: Nazwa Podmiotu/ Liczba głosów/ Udział w głosach NWZ/ Udział w głosach ogółem Nafta Polska SA 59.025.000 81,01% 51,91% Skarb Państwa 7.878.030 10,81 % 6,93% ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OFE 4.000.000 5,49% 3,52% Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.