logo

Zakończenie subskrypcji akcji Grupy LOTOS SA
Raport nr 44/20052005-06-20

Subskrypcja
Rodzaj papieru wartościowego: akcje zwykłe na okaziciela serii B
Seria B
Data rozpoczęcia: 2005-05-16
Data zakończenia: 2005-06-06
Data przydziału papierów wartościowych: 2005-06-06
Liczba papierów wartościowych w ofercie: 35 000 000

Stopy redukcji w poszczególnych transzach:
-transza inwestorów indywidualnych (96,58%)
-transza inwestorów instytucjonalnych (0,00%)
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 343826678
Liczba przydzielonych papierów wartościowych: 35 000 000
Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w tys. zł: 10 150 00,00
Wysokość kosztów emisji w tys. zł: 14 965,24

TRANSZE
Nazwa Transzy Cena nabycia Liczba osób Liczba osób, którym , które złożyły zapisy przydzielono papiery wartościowe
-transza inwestorów 29,00 31646 31213 indywidualnych - transza inwestorów 29,00 117 117 instytucjonalnych

KOSZTY EMISJI
Wskazanie serii, której dotyczą wymienione poniżej koszty: seria B Rodzaj kosztu Wartość - Przygotowanie i przeprowadzenie oferty 9 140 102,50 - Sporządzenie prospektu emisyjnego 1 910 063,43 - Promocja oferty 3 915 072,65
Średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 0,43

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta Koszty emisji akcji zostaną odpowiednio rozliczone w ciężar kosztów bieżącego roku oraz kapitału własnego.