logo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 19/20102006-06-26

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. o zasadach konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 201/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. postanowił wprowadzić z dniem 4 lipca 2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 8.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1PLN każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLOTOS00033”. Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 lipca 2006 r. zamiany powyższych akcji imiennych spółki Grupa LOTOS S.A. na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 4 lipca 2006 r. z akcjami Grupy LOTOS S.A. będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem „PLLOTOS00025”. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §34 ust.1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.