logo

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. przez ING Nationale-Nederlanden Polska OFE
Raport nr 44/20072007-10-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał zawiadomienie, zgodnie z którym ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, w wyniku zbycia akcji Spółki rozliczonych w dniu 18 października 2007 roku, obniżył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta poniżej 5%. Przed zbyciem akcji Fundusz ING Nationale-Nederlanden Polska posiadał 5.701.348 (pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji Grupy LOTOS S.A., stanowiących 5,01% kapitału zakładowego Emitenta i był uprawniony do 5.701.348 głosów na WZA, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów. W dniu 19 października 2007 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu ING Nationale-Nederlanden Polska znajdowało się 5.575.269 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji Grupy LOTOS S.A., co stanowiło 4,90% jej kapitału zakładowego i uprawniało do 5.575.269 głosów na WZA Grupy LOTOS S.A., stanowiących 4,90% ogólnej liczby głosów. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.