logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. a KOMAGRA Sp. z o.o.
Raport nr 45/20072007-10-26

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2007 r. LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. (spółka w 100% kontrolowana przez LOTOS Czechowice S.A., spółkę w 80,04% zależną od Grupy LOTOS S.A.) zawarła umowę ze spółką KOMAGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dostawy surowego oleju rzepakowego dla LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Umowa ma na celu zapewnienie dostaw podstawowego surowca dla nowobudowanej instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), której przewidywane zdolności produkcyjne wynoszą 100 tys. ton rocznie. Umowa została zawarta na okres pięciu lat oraz przewiduje kary umowne, których maksymalna wartość nie może przekroczyć 5% wartości kontraktu. Zgodnie z zapisami umowy zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 500.000 tys. PLN. Zapisy umowy przewidują, iż umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu bez ponoszenia odpowiedzialności przez obydwie strony, jeśli rozpoczęcie działań handlowych wynikających z umowy nie nastąpi do końca I kwartału 2008 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.