logo

Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012
Raport nr 46/20062006-06-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 27 czerwca 2006 roku Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012. Przyjęta strategia zakłada kontynuację budowy wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie potencjału w trzech obszarach działalności, co umożliwi realizację projektów i inicjatyw przygotowanych w latach 2005 i 2006. Do najistotniejszych elementów nowo przyjętej strategii należą: 1.W obszarze wydobycia i pozyskania surowca: Rozwój Spółki, zakładający: •pełną integrację i konsolidację spółki Petrobaltic oraz maksymalizacja jej wartości, •uzyskanie bezpośredniego dostępu do złóż węglowodorów za granicą poprzez realizację projektów o odpowiednich parametrach finansowych i dopuszczalnym stopniu ryzyka, •zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej dla Spółki poprzez dywersyfikację dostaw ropy do maksymalnie 60% z jednego kierunku. 2.W obszarze rafineryjnym: Realizacja Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego zakładającego budowę: •instalacji destylacji atmosferycznej i próżniowej o wielkości projektowej około 4,5 mln ton rocznie, zwiększając moce przerobowe do 10 – 10,5 mln ton rocznie, •instalacji odasfaltowania pozostałości próżniowej i atmosferycznej SDA/ROSE, instalacji hydrokrakingu MHC (produkcja komponentów paliw silnikowych, głównie oleju napędowego) oraz instalacji zgazowania i produkcji energii (IGCC) na potrzeby własne kompleksu PKRT i rafinerii, których uruchamianie następować będzie sukcesywnie w 2010 roku. Realizacja pozostałych zadań budowlano – modernizacyjnych do których zaliczono: •budowę nowej instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych, umożliwiającą produkcję od początku 2009 roku olejów napędowych o zawartości siarki 10 ppm. •zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącej instalacji hydrokrakingu. •zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji służących do produkcji benzyn motorowych. •budowę nowej instalacji wydzielania frakcji ksylenowej. 3.W obszarze rynkowym Rozwój sprzedaży detalicznej i osiągnięcie docelowego udział w rynku na poziomie 10% przy założeniu: •zwiększenia liczby stacji do 500, •wzrostu sprzedaży na stacjach w wyniku wdrożenia i stosowania programu lojalnościowego i flotowego, •wprowadzeniu do obrotu we własnej sieci nowoczesnego, markowego paliwa. Rozwój sprzedaży hurtowej i osiągnięcie docelowego udział w rynku na poziomie 30% przy założeniu: •wzrostu sprzedaży w rynku odbiorców instytucjonalnych i budowy rynku opartego na długoletnich kontraktach handlowych, •wzrostu masy sprzedaży paliw z 4 mln ton/rok do 8 mln ton/rok w 2012 r. oraz wprowadzeniu do obrotu biopaliw, •zwiększania udziału w rynku paliwa lotniczego JET oraz uruchomieniu bezpośrednich dostaw lotniskowych. Zgodnie z założeniami strategii, Grupa LOTOS S.A. do 2012 roku planuje zwiększyć wydobycie ropy naftowej na Morzu Bałtyckim z 300 tys. ton do 1 mln ton rocznie oraz uzyskać dywersyfikację zaopatrzenia w surowiec. Planowany przerób ropy w 2011 roku powinien osiągnąć poziom 10,5 mln ton rocznie przy zwiększonej głębokości konwersji. Spółka do roku 2012 zakłada znacząco umocnić swoją pozycję w basenie Morza Bałtyckiego oraz planuje osiągnięcie w Polsce udziału w rynku detalicznym na poziomie 10%, zaś w rynku hurtowym 30%. Planowane nakłady inwestycyjne związane z realizacją przyjętej strategii w latach 2006 – 2012 wyniosą maksymalnie 7,3 mld PLN. Zgodnie z celami strategii finansowej po realizacji kluczowych programów strategicznych relacja długu do kapitału własnego Spółki mieścić się powinna w przedziale 0,3 – 0,4 natomiast wartości ROACE oraz marża EBITDA nie powinny spaść poniżej 12% i 9%. W wyniku realizacji przyjętej strategii oraz przy przyjętych założeniach makroekonomicznych* oczekuje się, iż w 2012 roku ROACE oraz marża EBITDA dla Grupy LOTOS S.A. wyniesie kolejno 15,6% i 13,5% natomiast relacja długu do kapitału własnego Spółki, która w szczycie realizacji programów inwestycyjnych przypadającym na rok 2009 nie będzie przekraczać 0,8, spadnie do wartości 0,11. Polityka dywidendy podporządkowana zostanie optymalizacji struktury finansowania Grupy. W okresie realizacji kluczowych programów strategicznych wypłaty dywidendy nie będą przekraczać 10% zysku netto. Po ich realizacji intencją jest wzrost dywidendy do poziomu 30% zysku netto. * Główne założenia makroekonomiczne i cenowe przyjęte do sformułowania podstawowych założeń polityki finansowej do 2012 roku. 2009 2012 Brent dtd USD/bbl 57,2 56,0 Brent dtd - Ural DAF Adamowo USD/bbl 5,6 5,5 Premium Unl Carg. CIF NWE USD/Mg 534 530 ULSD 10 ppm Carg. CIF NWE USD/Mg 539 530 3,5 PCT Barges FOB Rotterdam USD/Mg 248 244 EUR/PLN 3,9 3,7 USD/PLN 3,2 3,0 Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. 184 rok 2005, poz. 1539).