logo

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS SA raportów w roku 2005
Raport nr 1.07.20052005-05-05

Na podstawie § 107 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 49, rok 2005, poz. 463). Zarząd Grupy LOTOS SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych za rok 2005: 1. Raporty kwartalne Raport kwartalny Grupy LOTOS SA publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §94 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 49, rok 2005, poz. 463). Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LOTOS będzie zawierał skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS SA - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 r. - 16.05.2005 r. – 45 dni od 31 marca 2005
- skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2005 r. - 16.08.2005 r. – 45 dni od 30 czerwca 2005
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2005 r. - 14.11.2005 r. – 45 dni od 30 września 2005 2. Raport półroczny Raport półroczny Grupy LOTOS SA publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z § 94 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 49, rok 2005, poz. 463). Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS zawierał będzie skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS SA wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego badania zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową zawierające te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Grupy LOTOS SA, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. - raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2005 r. - 30.09.2005 r. – 3 miesiące od 30 czerwca 2005 r.