logo

Zmiana prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2007 rok
Raport nr 46/20072007-11-12

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o dokonaniu zmiany prognozy wybranych wielkości dotyczących działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2007 rok, które zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 41/2007 w dniu 26 września 2007 roku. W opublikowanej w dniu 26 września 2007 roku prognozie, zakładano osiągnięcie wybranych prognozowanych wielkości dotyczących działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2007 roku oraz wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (w mln zł) zgodnych z MSSF na następującym poziomie: Prognozowane wydobycie ropy naftowej w tys. ton: 202,2 Prognozowany przerób ropy naftowej w tys. ton: 6.079,21 Przychody ze sprzedaży: 12.830 Wynik operacyjny: 659 Wynik brutto: 834 Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 634 Nowa prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2007 rok przedstawia się następująco: Wybrane prognozowane wielkości dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2007 roku: Prognozowane wydobycie ropy naftowej w tys. ton: 192,3 Prognozowany przerób ropy naftowej w tys. ton: 6.194 Wybrane prognozowane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (w mln zł) zgodne z MSSF: Przychody ze sprzedaży: 12.935 Wynik operacyjny: 795 Wynik brutto: 927 Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 713 Podstawy oraz istotne założenia, przy których została opracowana prognoza na 2007 rok: Średnioroczny kurs USD/PLN: 2,78 (poprzednio 2,82) Średnioroczna cena baryłki ropy naftowej typu BRENT DTD (USD/bbl): 72,13 (poprzednio 68,66) Średnioroczny dyferencjał ropy naftowej URAL Rotterdam – BRENT DTD (USD/bbl): 3,24 (poprzednio 3,04) Średnioroczna cena Premium Unleaded CIF NWE High 95 (USD/t): 708,03 (poprzednio 686,18) Średnioroczna cena ON 10 ppm NWE CIF High (USD/t): 671,5 (poprzednio 639,76) Zakładany udział Grupy LOTOS S.A. w krajowym rynku paliw: 25,9% Ocena możliwości realizacji prognoz oraz ewentualna ich weryfikacja będzie dokonywana przez wyznaczoną do tych celów komórkę organizacyjną. Zarząd w oparciu o uzyskane dane, będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognoz oraz ewentualnej ich korekty wraz ze wskazaniem kryteriów tej oceny. Informacje dotyczące możliwości realizacji prognoz będą zamieszczane w raportach okresowych Grupy LOTOS S.A. za kolejne kwartały roku 2007. Istotne rozbieżności względem prognoz będą ogłaszane w formie raportu bieżącego. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 25 oraz §31 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.