logo

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS SA
Raport nr 48/20052005-06-29

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z dnia 28 czerwca 2005 r. podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2005 została spółka Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod numerem 130. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS SA dokonała wyboru spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. na podstawie § 13 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki oraz § 2 pkt 18 Regulaminu Rady Nadzorczej jak również kierując się zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi w Spółce.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na okres jednego roku i obejmować będzie następujący zakres prac:
- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Grupy LOTOS SA za rok 2005 sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
- przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS SA sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
- dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS SA za I półrocze 2005 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
- dokonanie przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS SA za I półrocze 2005 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Grupa Lotos SA korzystała z usług spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w zakresie: badania sprawozdań finansowych za lata 2002-2004, badania sprawozdań finansowych przygotowanych w formacie prospektu emisyjnego wraz z wydaniem wymaganych oświadczeń dla celów przygotowania prospektu emisyjnego w roku 2005, wsparcia w zakresie wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.