logo

Zawarcie umów pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PKN Orlen S.A.
Raport nr 49/20062006-06-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2006 r. pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PKN Orlen S.A. dwóch komplementarnych umów handlowych. Pierwsza z nich dotyczy sprzedaży na rzecz PKN Orlen S.A., zaś druga zakupu paliw płynnych od PKN Orlen S.A. przez Grupę LOTOS S.A. Łączna szacunkowa wartość umów, które zostały zawarte na czas określony i wygasają odpowiednio: w dniu 31 października 2006 r. i 30 września 2006 r., wynosi 200.000 tys. PLN. Umowy nie przewidują kar i nie zawierają zapisów, które uniemożliwiałyby dochodzenie na zasadach ogólnych kwot należnych z tytułu niewykonania zobowiązań przez którąś ze stron. Umowy nie zawierają zastrzeżonych terminów, zostały zawarte na standardowych warunkach rynkowych i uznane za znaczące ze względu na fakt, że łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Grupę LOTOS S.A. z PKN Orlen S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Opisywane komplementarne wobec siebie umowy są umowami o największej wartości zawartymi pomiędzy Grupą LOTOS a PKN Orlen S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.