logo

Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA - zarejestrowanie zmian statutu Grupy LOTOS SA objętych uchwałą nr 3 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA w dniu 26 kwietnia 2005 roku
Raport nr 1.09.20052005-05-09

Zarząd Grupy LOTOS SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 maja 2005 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 maja 2005 roku o zarejestrowaniu zmian statutu Grupy LOTOS SA objętych uchwałą nr 3 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 kwietnia 2005 roku. Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2005 roku zawierający powyższą uchwałę stanowi załącznik nr 3.2. w Rozdziale X Prospektu Emisyjnego Spółki. Jednolity tekst statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany stanowi załącznik nr 3.3. w Rozdziale X Prospektu Emisyjnego Spółki. W związku z zarejestrowaniem zmian statutu Spółki, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego:

Rozdział VII, pkt 1.1.1., str. 300.
Po piątym akapicie tego punktu dodaje się następującą treść: "W dniu 4 maja 2005 roku, Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu zmian statutu Grupy LOTOS SA objętych uchwałą nr 3 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 kwietnia 2005 roku, w tym §10 ust 1 oraz §8 ust 5."

Rozdział VII, pkt 1.1.2., str. 301.
Po trzecim akapicie tego punktu dodaje się następującą treść: "W dniu 4 maja 2005 roku, Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu zmian statutu Grupy LOTOS SA objętych uchwałą nr 3 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 kwietnia 2005 roku, w tym §11 ust 2."