logo

Zawarcie umowy znaczącej
Raport nr 61/20052005-06-30

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 30 czerwca 2005 r. została podpisana umowa pomiędzy Statoil Polska Sp. z o.o. a Grupą LOTOS SA (Producentem) i Lotos Partner Sp. z o.o. (Dostawcą). Przedmiotem umowy jest sprzedaż paliw przez Grupę LOTOS SA na rzecz Statoil Polska Sp. z o.o. Kontrakt został zawarty na lata 2006-2010. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązania wynosi 8.320.000 tys. PLN. W przypadku zakupienia przez Statoil Polska Sp. z o.o. mniejszej ilości produktów niż ilość wskazana w umowie Statoil Polska Sp. z o.o. będzie zobowiązany do zapłaty, wskazanego w umowie, wynagrodzenia z tytułu zapewnienia przez Producenta ciągłości dostaw na rzecz Odbiorcy. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Wartość umowy w tys. zł: 8 320 000,00