logo

Realizacja Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. - wejście Spółki Petrobaltic na nowe złoża B8 i B23.
Raport nr 51/20062006-08-24

W nawiązaniu do ogłoszonej Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012 oraz zatwierdzonej w czerwcu tego roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Spółka zależna Petrobaltic (Grupa LOTOS S.A. posiada 69% akcji tej spółki) planuje eksploatacje nowych złóż B8 i B23, których szacunkowe zasoby oceniane są na ok. 16 mln metrów sześciennych ropy. Obydwa złoża położone są w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Złoże B8 Złoże B8 jest położone blisko 68 km od linii brzegowej, na wysokości Helu. Znajduje się 2,1 km pod dnem morza. Projekt zagospodarowania złoża przewiduje prowadzenie wydobycia ropy naftowej trzema odwiertami eksploatacyjnymi z platformy wiertniczej usytuowanej w centrum złoża. Obecnie trwa proces udzielania koncesji na eksploatację tego złoża, który zakończy się w ciągu najbliższych tygodni. Początek eksploatacji na skalę przemysłową planowany jest na 2008 r. Przewiduje się, że eksploatacja ta będzie trwała 10 lat. Z badań i analiz prowadzonych przed rozpoczęciem testu produkcyjnego na złożu B8 wynikało, że tzw. zasoby wydobywalne wynoszą blisko 1 mln metrów sześciennych ropy naftowej i ponad 100 mln metrów sześciennych gazu ziemnego. Efekty próbnej eksploatacji wskazują jednak na to, że zasoby ropy w złożu mogą być większe od przewidywanych. Pozyskiwana ze złoża ropa naftowa i towarzyszący jej gaz będą przesyłane rurociągiem podwodnym o długości ok. 35 km do Centrum Eksploatacyjnego na platformie "Baltic Beta" na złożu B3. Stamtąd, po separacji, ropa będzie wysyłana na ląd tankowcem, a gaz po obróbce będzie przesyłany podwodnym rurociągiem do Elektrociepłowni "Władysławowo", gdzie zostanie przetworzony na energię elektryczną, ciepło i LPG. Złoże B23 Petrobaltic rozpoczyna też przygotowania do zagospodarowania nowego złoża B23 znajdującego się na obszarze koncesji Gotlandia – ok. 135 km na północ od Gdańska. Geologiczne badania tego rejonu doprowadziły do odkrycia złoża węglowodorów znajdującego się na głębokości ok. 1,6 km pod dnem morza, przy głębokości wody 105-125 metrów. Na podstawie wykonanych analiz geologicznych dokonano szacunku zasobów wydobywalnych ropy w tym złożu na poziomie ok. 15 mln metrów sześciennych. W 2010 r. planuje się rozpocznie wierceń otworów poszukiwawczych i rozpoznawczych. W przypadku potwierdzenia zasobów w latach 2011-2018 będą prowadzone dalsze wiercenia otworów produkcyjnych, zatłaczających a także etap testu produkcyjnego zakończonego pełnym zagospodarowaniem złoża. Według obecnych planów jego eksploatacja będzie prowadzona do 2033 roku., Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.