logo

Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz treść proponowanych zmian postanowień Statutu Spółki
Raport nr 51/20072007-12-07

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 §1 ksh oraz §8 ust. 1, 2, 4 i 6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 22 stycznia 2008 r. o godz. 11.00 w Hotelu Holiday Inn ul. Podwale Grodzkie 9. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Utworzenie funduszu celowego na finansowanie darowizn Grupy LOTOS S.A. przeznaczonych na cele społeczne. 6. Wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń związanych z finansowaniem Programu 10+. 7. Wyrażenie zgody na wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego w związku z rozpoczęciem realizacji programu wzrostu wartości spółki. 8. Wyrażenie zgody na zmianę zasad i formy wynagradzania członków Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Zarządu. 9. Zmiany w Statucie Spółki. 10. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki: 1. Do § 4 ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 nadając mu następujące brzmienie: "4. Spółka może wydawać akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy, wobec których wyłączone jest prawo głosu (akcje nieme). Akcje nieme mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż dwukrotnie dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. Akcje nieme korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń o wypłatę dywidendy przed pozostałymi akcjami. Akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo w części dywidendy w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych. 5. Akcje Spółki, w tym akcje nieme, mogą być wydawane w celu realizacji przyjętych przez Spółkę programów motywacyjnych dla pracowników i osób zarządzających Spółką." 2. Skreśla się § 5 w dotychczasowym brzmieniu: "§5 Umarzanie akcji Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i na warunkach określonych tą uchwałą. Spółka może - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia - nabywać własne akcje w celu ich umorzenia." a w jego miejsce wpisuje się §5 o następującej treści: "§5 Umarzanie akcji Spółka może - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia - nabywać własne akcje, w tym akcje nieme, w celu ich umorzenia." 3. W § 9 dodaje się punkt 19 o brzmieniu: "19) wyrażanie zgody na wdrażanie programów motywacyjnych obejmujących formy finansowania z zysku nagród lub wydawania akcji niemych lub innych pracowniczych." 4. W §13. ust. 2 skreśla się pkt 10 w brzmieniu: "10) zatwierdzanie strategii wieloletnich," a w jego miejsce wpisuje się pkt 10 o następującej treści: "10) zatwierdzanie strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.," 5. Skreśla się §13 ust. 4 w brzmieniu: "4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Nadzorczej strategii wieloletnich spółek zależnych." 6. Do § 13 ust. 2 dodaje się pkt 14 o następującym brzmieniu: "14) ustalanie wysokości premii lub nagród dla członków Zarządu oraz wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w zakresie nagród oraz wydawania akcji pracowniczych finansowanych z zysku Członkom Zarządu w ramach realizacji programów motywacyjnych". Informacje dodatkowe: 1. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. 2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem jego odbycia tj. 15 stycznia 2007 roku, złożone zostanie w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135 (w godz. 8.00-15.00) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wydane w celu złożenia w Spółce w związku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.1 oraz §39 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.