logo

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2006 rok.
Raport nr 53/20062006-09-05

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2006 rok. Prognoza została przygotowana z zastosowaniem międzynarodowych standardów rachunkowości. Wybrane prognozowane wielkości dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2006 roku: Prognozowane wydobycie ropy naftowej w tys. ton: 262 Prognozowany przerób ropy naftowej w tys. ton: 6.044 Ilość sprzedaży w tys. tonach (Grupa LOTOS S.A.): 6.603 Wybrane prognozowane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (w mln zł) zgodne z MSSF Przychody ze sprzedaży: 13.436 Amortyzacja: 307 Zysk operacyjny: 819 Zysk netto: 723 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 657 Podstawy oraz istotne założenia, przy których została opracowana prognoza na 2006 rok: Średnioroczny kurs USD/PLN: 3,21 Średnioroczna cena baryłki ropy naftowej typu BRENT dtd: 70,54 USD/bbl Średnioroczna cena Premium Unleaded CIF High 95: 690,07 USD/t Średnioroczna cena ON 10 ppm CIF High: 655,69 USD/t Zakładany udział Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w krajowym rynku paliw: 25,7% Ocena możliwości realizacji prognoz oraz ewentualna ich weryfikacja będzie dokonywana przez wyznaczoną do tych celów komórkę organizacyjną. Zarząd w oparciu o uzyskane dane, będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognoz oraz ewentualnej ich korekty wraz ze wskazaniem kryteriów tej oceny. Informacje dotyczące możliwości realizacji prognoz będą zamieszczane w raportach okresowych Grupy LOTOS S.A. za poszczególne kwartały roku 2006. Istotne rozbieżności względem prognoz będą ogłaszane w formie raportu bieżącego. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.