logo

Przedłużenie siedmiu koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych "Petrobaltic" S.A.
Raport nr 53/20072007-12-18

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2007r. do "Petrobaltic" S.A. (Grupa LOTOS S.A. posiada 69% akcji tej spółki) wpłynęły decyzje Ministra Środowiska w sprawie przedłużenia okresu ważności siedmiu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, położonych na obszarach morskich RP. Okres ważności koncesji został przedłużony następująco: -w rejonach: "Rozewie", "Łeba", "Sambia E", "Sambia W", "Gaz Północ" – o 3 lata (termin ważności upływa 14.12.2010r.); -w rejonie "Gaz Południe" – o 5 lat (ważna do 14.12.2012r.); -w rejonie "Wolin" – o 6 miesięcy (ważna do 14.06.2008r.). Jednocześnie informujemy, że Minister Środowiska podpisał z "Petrobaltic" S.A. aneksy do umów o ustanowienie użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w tych rejonach. Aneksy przedłużają okres obowiązywania tych umów o czas wynikający z podanych wyżej zmian w koncesjach. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.