logo

Termin oraz porządek NZWZ Grupy LOTOS SA
Raport nr 56/20052005-07-12

Zarząd Grupy LOTOS SA, w związku z wnioskiem akcjonariusza - Nafty Polskiej S.A. z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień §8 ust. 1, 2, 4 i 6 Statutu Spółki, a także §11 pkt 10 Regulaminu Zarządu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS SA, które odbędzie się 23 sierpnia 2005 r. o godz. 11.00 w Hotelu Holiday Inn w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 9. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w Statucie Spółki. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Informacje dodatkowe: 1. Zgodnie z art.406 par.1 KSH właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. 2. Zgodnie z art.406 par.2 KSH akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem jego odbycia, złożone zostanie w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135 (w godz. od 8.00 do 15.00), zaświadczenie wydane przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., potwierdzające złożenie nieodwołalnej aż do zakończenia Zgromadzenia dyspozycji blokady akcji na okaziciela, na rachunku depozytowym.