logo

Uzupełnienie informacji skonsolidowanego raportu półrocznego PSr 2006 w zakresie wybranych danych finansowych
Raport nr 56/20062006-10-04

Zarząd Grupy LOTOS S.A. celem uzupełnienia informacji zawartych w raporcie okresowym za I półrocze 2006 roku z dnia 28 września 2006 roku informuje, iż w "WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH" następujące dane bilansowe: XI. Aktywa razem XII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej XIII. Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych XIV. Kapitał własny razem dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego sprawozdania finansowego powinny być poprzedzone nagłówkiem o następującym brzmieniu "stan na 30.06.2006 / stan na 31.12.2005". Dodatkowo Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w tabeli "WYBRANE DANE FINANSOWE - dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego" kwota w pozycji "zysk netto" za 6 miesięcy zakończone 30.06.2005 powinna być 198.418,a podano 198.419. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.