logo

Objęcie udziałów w LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. przez Spółkę LOTOS Czechowice SA
Raport nr 1.01.20062006-01-03

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 2 stycznia 2006 r. spółka LOTOS Czechowice SA (dawna Rafineria Czechowice SA) w zamian za wniesiony aport objęła w podwyższonym kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. 8.920 udziałów za łączną kwotę 4.460 tys. PLN. W wyniku transakcji spółka LOTOS Czechowice SA stała się właścicielem 55,24% udziałów spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 PLN z jeden udział. Po dokonaniu transakcji spółka LOTOS Czechowice SA jest właścicielem 60,58% udziałów spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Grupa LOTOS SA oraz LOTOS Czechowice SA posiadały przed dokonaniem transakcji odpowiednio 12,5% oraz 11,93% udziałów w spółce LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Dodatkowo Grupa LOTOS SA posiada 80,04% akcji LOTOS Czechowice SA Opisana powyżej transakcja wynika z realizowanego programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS SA oraz programu restrukturyzacji Rafinerii Południowych. Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż objęte udziały stanowią powyżej 20% udziałów spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.