logo

NWZ Grupy LOTOS SA - zmiana porządku obrad
Raport nr 59/20052005-07-15

Zarząd Grupy LOTOS SA, działając na podstawie §11 pkt 11 Regulaminu Zarządu, w dniu 15 lipca 2005r. postanowił uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS SA, zwołanego na dzień 23 sierpnia 2005r (Raport Bieżący Grupy LOTOS SA nr 56 z dnia 12 lipca 2005r.). Porządek obrad zostaje rozszerzony o punkt: 7. Akceptacja treści oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Dotychczasowy pkt.7 otrzymuje numerację 8. Po zmianach porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w Statucie Spółki. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Akceptacja treści oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.