logo

Zawarcie umowy znaczącej
Raport nr 61/20052005-07-21

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 20 lipca 2005 roku Grupa LOTOS SA zawarła z Bankiem Millenium S.A. umowę o kredyt techniczny typu stand-by do wysokości 300.000 tys. zł. Przeznaczeniem kredytu jest zabezpieczenie czeków wystawianych na rzecz organów celnych tytułem zabezpieczenia należności celnych Grupy LOTOS SA wiążących się głównie z wysyłką produktów w procedurze zawieszonego poboru podatku akcyzowego. Warunki finansowe kredytu nie odbiegają istotnie od warunków rynkowych dla kredytów tego typu. Czas trwania umowy wynosi 12 miesięcy. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Wartość umowy w tys. zł: 300 000,00