logo

Zmiany w statucie Grupy LOTOS SA
Raport nr 62/20052005-07-29

Zarząd Grupy LOTOS SA w nawiązaniu do pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS SA zwołanego na dzień 23 sierpnia 2005 r. przekazuje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian statutu oraz projekt tekstu jednolitego statutu. 1) w §3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się punkt 80 w brzmieniu: „80) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51,90.Z)” 2) skreśla się dotychczasową treść §12 ust. 2 Statutu Spółki i wpisuje się nową w brzmieniu: „2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.” 3) w §12 ust. 4 Statutu Spółki po słowach „Z zastrzeżeniem treści” skreśla się wyrażenie „§ 9” i wpisuje się w to miejsce wyrażenie „§ 14”. 4) skreśla się dotychczasową treść §13 ust. 1 Statutu Spółki i wpisuje się nową w brzmieniu: „1. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację, sposób zwoływania i formę wykonywania czynności.” 5) w §16 ust. 6 Statutu Spółki: - w pkt 1 po słowach „z działalności Spółki” skreśla się słowa „i sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki”, - w pkt 2 po słowach „sprawozdanie finansowe” skreśla się słowo „Spółki” i wpisuje się słowa „grupy kapitałowej”. Załączniki Projekt tekstu jednolitego statutu Grupy LOTOS SA