logo

Objęcie aktywów finansowych o znaczącej wartości przez LOTOS Jasło S.A.
Raport nr 62/20062006-12-08

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że spółka LOTOS Jasło S.A. (kontrolowana przez Grupę LOTOS S.A. w 80,01%) w zamian za wniesiony aport objęła w podwyższonym kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. (zależnej od Grupy LOTOS S.A. w 38,4%) 9.866 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN za każdy udział. Transakcja pomiędzy LOTOS Jasło S.A. a LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. została zawarta w dniu 6 grudnia 2006 r. w drodze umowy o przeniesieniu do spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, prawa własności budynków, budowli, maszyn i urządzeń o łącznej wartości 4.933 tys. PLN, w celu pokrycia kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. podwyższonego do kwoty 17.307 tys. PLN. W wyniku transakcji spółka LOTOS Jasło S.A. stała się właścicielem 28.5% udziałów spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Opisana powyżej transakcja wynika z realizowanego programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS SA oraz programu restrukturyzacji Rafinerii Południowych. Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż nabywane udziały stanowią powyżej 20% udziałów spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.