logo

Otwarcie postępowania likwidacyjnego wobec RC Paliwa Sp. z o.o.
Raport nr 63/20062006-12-20

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisaniu do rejestru spółki RC Paliwa Sp. z o.o., prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, otwarcia postępowania likwidacyjnego na mocy postanowienia z dnia 27 listopada 2006 r. wydanego na wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego z dnia 9 listopada 2006 r. Likwidatorem spółki jest pan Antoni Tomaszek. Spółka LOTOS Czechowice S.A. posiada 100% udziałów spółki RC Paliwa Sp. z o.o. i jest kontrolowana przez Grupę LOTOS S.A. w 80,04%. Opisane powyżej postępowanie likwidacyjne jest konsekwencją realizowanego programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz programu restrukturyzacji Rafinerii Południowych. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.