logo

Projekty uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy LOTOS SA zwołanego na dzień 23.08.2005 r.
Raport nr 64/20052005-08-12

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS SA zwołanego na dzień 23.08.2005 r. UCHWAŁA Nr .......... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS SA z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1-5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 1 Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani / Panu .................................................. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr ......... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS SA z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1 W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: 1) w §3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się punkt 80 w brzmieniu: „80) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51,90.Z)” 2) skreśla się dotychczasową treść §12 ust. 2 Statutu Spółki i wpisuje się nową w brzmieniu: „2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.” 3) w §12 ust. 4 Statutu Spółki po słowach „Z zastrzeżeniem treści” skreśla się wyrażenie „§ 9” i wpisuje się w to miejsce wyrażenie „§ 14”. 4) skreśla się dotychczasową treść §13 ust. 1 Statutu Spółki i wpisuje się nową w brzmieniu: „1. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację, sposób zwoływania i formę wykonywania czynności.” 5) w §16 ust. 6 Statutu Spółki: - w pkt 1 po słowach „z działalności Spółki” skreśla się słowa „ i sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki”, - w pkt 2 po słowach „sprawozdanie finansowe” skreśla się słowo „Spółki” i wpisuje się słowa „grupy kapitałowej” §2 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr ......... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS SA z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: §1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana/Panią ........................................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr ......... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS SA z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: §1 Powołuje się Pana/Panią ........................................... do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na okres pierwszej wspólnej kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.