logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a spółką ExxonMobil Poland Sp. z o.o.
Raport nr 68/20052005-08-24

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2005 r. spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS SA) zawarła przedwstępną warunkową umowę zakupu sieci stacji paliw ESSO w Polsce od ExxonMobil Poland Sp. z o.o. Przedmiotem transakcji jest zorganizowana część przedsiębiorstwa ExxonMobil Poland Sp. z o.o., w skład której wchodzą w szczególności: - 39 stacji paliw wraz z nieruchomościami będącymi przedmiotem prawa własności, użytkowania wieczystego lub wieloletniej dzierżawy, - 14 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę nowych stacji paliw, będących przedmiotem prawa własności, użytkowania wieczystego w tym 3 opcji zakupu. W ramach transakcji LOTOS Paliwa Sp. z o.o. przejmie również 24 pracowników ExxonMobil Poland Sp. z o.o. zaangażowanych w dotychczasowy rozwój sieci stacji ESSO w Polsce. Cena netto nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 278 500 tys. zł w tym 250 700 tys. zł za 39 stacji co daje 6,4 mln zł za stację. Dodatkowo, LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zobowiązał się do zakupu, za odrębnym wynagrodzeniem, składników majątkowych tworzących aktywa bieżące związane z bieżącą działalnością gospodarczą przejmowanych stacji w tym m.in. zapasy paliw, należności od agentów, klientów kartowych i inne. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym otrzymania odpowiedniej zgody UOKiK na przeprowadzenie transakcji oraz otrzymania odpowiednich zaświadczeń o nie zaleganiu przez sprzedającego z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta niezwłocznie po spełnieniu tych warunków, lecz nie wcześniej niż po sześciu tygodniach od zawarcia umowy przedwstępnej. Zobowiązania stron umowy przedwstępnej wygasają, jeżeli warunki zawieszające nie spełnią się w ciągu 16 tygodni od zawarcia umowy przedwstępnej. Dodatkowo transakcja obejmuje krajową i międzynarodową współpracę Grupy LOTOS SA i ExxonMobil przy obsłudze klientów ESSO na stacjach LOTOS w Polsce oraz klientów LOTOS poza Polską, na stacjach akceptujących kartę ESSO na terenie wielu krajów Europy, tankujących z użyciem kart flotowych. Transakcja obejmuje też możliwość kontynuowania programu lojalnościowego dla indywidualnych klientów stacji ESSO. Transakcja zostanie sfinansowana przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. ze środków własnych pochodzących z dopłat do kapitału dokonanych przez Grupę LOTOS SA, które wskazane zostały wśród celów emisji publicznej, oraz z kredytu, na podstawie podpisanej w 2004 roku umowy kredytowej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a konsorcjum banków Bank Pekao S.A. i PKO BP S.A. W 2004 ExxonMobil Poland Sp. z o.o. sprzedała, w sieci 39 stacji, 204 miliony litrów paliw tj. średnio około 5,2 m litrów na stację rocznie . Powyższa transakcja jest jednym z najważniejszych kroków w realizacji programu rozwoju ogólnopolskiej sieci stacji paliw „PROSTA”, będącego elementem strategii rozwoju sprzedaży paliw Grupy LOTOS SA. Program ten był i jest jednym z głównych celów strategicznych Zarządu Grupy LOTOS SA realizującego strategię budowy pionowo zintegrowanego ogólnopolskiego koncernu paliwowego. Realizacja umowy spowoduje, że Grupa LOTOS SA skokowo zwiększy liczbę stacji własnych z obecnych 74 do 113, a po wybudowaniu stacji paliw na zakupionych w ramach transakcji nieruchomościach do 127. Tym samym łączna liczba stacji zarządzanych przez Spółkę LOTOS Paliwa wzrośnie z 346 do 385 stacji, a udział sieci LOTOS w rynku detalicznym, dzięki przejęciu sieci ExxonMobil, wzrośnie o około 1,5 % do poziomu 7,5 %. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesiącach pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS SA a ExxonMobil Sp. z o.o. wyniosła 480.000 tys. zł i tym samym przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA. Największą ze wspomnianych umów jest opisana powyżej umowa nabycia sieci stacji paliw ESSO. Wartość umowy w tys. zł: 278 500,00