logo

Treść uchwał podjętych przez NWZ Grupy LOTOS SA w dniu 23 sierpnia 2005 roku
Raport nr 69/20052005-08-24

Zarząd Grupy LOTOS SA podaje do wiadomości uchwały podjęte przez NWZ Grupy LOTOS SA, które odbyło się w dniu 23 sierpnia 2005 roku: UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1-5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: § 1 Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pawłowi Adamkowi – pełnomocnikowi Nafty Polskiej SA - Akcjonariusza. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1 W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się punkt 80 w brzmieniu: „80) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z)”,
  2. w §12 ust. 2 Statutu Spółki na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się słowa: „z zastrzeżeniem ust. 1.”,
  3. w §12 ust. 4 Statutu Spółki po słowach „Z zastrzeżeniem treści” skreśla się wyrażenie „§ 9” i wpisuje się w to miejsce wyrażenie „§ 14”,
  4. w §16 ust. 6 Statutu Spółki:
    • w pkt 1 po słowach „z działalności Spółki” skreśla się słowa „ i sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki”,
    • w pkt 2 po słowach „sprawozdanie finansowe” skreśla się słowo „Spółki” i wpisuje się słowa „grupy kapitałowej”.

§ 2 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Katarzynę Dawidczyk. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Jerzego Węsierskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Tadeusza Zielińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Cezarego Nowosada. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Janusza Rachonia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Grzegorza Urbana. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Beatę Zawadzką. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Krzysztofa Września. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Cezarego Nowosada na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Grzegorza Urbana do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Jacka Mościckiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Annę Andrzejczak do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Katarzynę Dawidczyk do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Roberta Karwowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Janusza Rachonia do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Piotra Krupę do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: akceptacji treści oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 174/V/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 roku, akceptuje treść oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego złożonego w dniu 6 czerwca 2005 roku wraz ze zmianą zawartą w uchwale Zarządu nr 126/V/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 roku, którego treść stanowi załącznik do uchwały nr 126/V/2005 Zarządu Grupy LOTOS S.A. § 2 Walne Zgromadzenie zaleca Zarządowi Spółki opracowanie i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu zmian w Statucie Spółki i Regulaminie Walnych Zgromadzeń polegających na zapewnieniu zgodności postanowień Statutu z zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych. § 3 Walne Zgromadzenie zaleca Radzie Nadzorczej Spółki dostosowanie Regulaminu Rady Nadzorczej do zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w zakresie wynikającym z kompetencji Rady Nadzorczej i zgodnym ze Statutem Spółki. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.