logo

Transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi - udzielenie pożyczki spółce LOTOS Parafiny Sp. z o.o. przez Grupę LOTOS SA
Raport nr 71/20052005-09-09

Transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi – udzielenie pożyczki spółce LOTOS Parafiny Sp. z o.o. przez Grupę LOTOS SA Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8 RO - transakcje z podmiotem powiązanym 500.000 EURO Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 08.09.2005 r. podpisał umowę na udzielenie pożyczki w kwocie 2.500 tys. PLN spółce zależnej LOTOS Parafiny (Grupa LOTOS SA posiada bezpośrednio 26% kapitału udziałowego LOTOS Parafiny Sp. z o.o., a pośrednio poprzez swoje spółki zależne sprawuje nad nią kontrolę). Docelowa łączna wartość pożyczek do końca stycznia 2006 r. wyniesie 9.000 tys. PLN. Warunki finansowe udzielenia pożyczki nie odbiegają od rynkowych. Pożyczka zgodnie z zapisami umowy zostanie spłacona w całości do końca 2008 roku. Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie inwestycji w zakład świec i zniczy z lokalizacją w Czechowicach, która została ujęta w prospekcie emisyjnym Grupy LOTOS SA jako jeden z celów inwestycyjnych dla całej grupy kapitałowej Grupa LOTOS SA w roku 2005 oraz wynika z podpisanego Porozumienia w sprawie finansowania realizacji projektu w Spółce LOTOS Parafiny. Łączna wartość projektu zamknie się w kwocie 14.100 tys. PLN. Decyzja o rozpoczęciu inwestycji przez LOTOS Parafiny Sp. z o.o. ma na celu przejęcie dodatkowej marży w łańcuchu wartości wytwarzania produktów parafinowych oraz zapewnienie wyższej efektywności ekonomicznej Spółki w długim okresie. Projekt budowy zakładu świec i zniczy jest jednym z elementów procesu restrukturyzacji rafinerii południowych wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupa LOTOS SA.
Wartość transakcji w tys. zł: 2 500,00