logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS SA a Rafinerią Jasło S.A.
Raport nr 72/20052005-09-13

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje o zawarciu w dniu 12 września 2005 roku pomiędzy Grupą LOTOS SA a Rafinerią Jasło S.A. (spółką w 80,01% zależną od Grupy LOTOS SA) umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży na rzecz Rafinerii Jasło S.A. paliw płynnych. Umowa została zawarta na czas określony. Okres jej obowiązywania upływa w dniu 31 grudnia 2006 roku. Szacunkowa wartość w okresie obowiązania umowy wynosi 725.739 tys. PLN. W przypadku nieodebrania lub niedostarczenia co najmniej 90% zamówienia, Grupa LOTOS lub Rafineria Jasło, odpowiednio, ma prawo żądać od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 20 PLN za każdy metr sześcienny paliwa. Z dniem podpisania powyższej umowy rozwiązaniu ulega umowa na sprzedaż paliw płynnych zawarta pomiędzy Grupą LOTOS SA a Rafinerią Jasło S.A. w dniu 5 lutego 2004 roku. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA.
Wartość umowy w tys. zł: 725739,00