logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Rafinerią Jasło S.A. a LOTOS Mazowsze S.A. - spółkami zależnymi Grupy LOTOS SA
Raport nr 73/20052005-09-15

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje o zawarciu w dniu 14 września 2005 roku pomiędzy Rafinerią Jasło S.A. (spółką w 80,01% zależną od Grupy LOTOS SA) a LOTOS Mazowsze S.A. (spółką w 100% kontrolowaną przez Grupę LOTOS SA) umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży na rzecz LOTOS Mazowsze S.A. paliw płynnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacunkowa wartość tej umowy w okresie 5 lat wynosi 600.000 tys. PLN. Umowa stanowi, że do końca 2005 roku obrót odbywał się będzie z uwzględnieniem podziału na asortymenty paliw w układzie miesięcznym i podziałem na miejsca odbioru oraz strukturę realizacji dostaw w systemie z zapłaconą akcyzą. W przypadku niezrealizowanej dostawy lub odbioru co najmniej 90% zamówienia, umowa nakłada na strony obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 20 PLN za każdy metr sześcienny paliwa w danym miesiącu. Z dniem 14 września 2005 roku rozwiązaniu uległa dotychczas obowiązująca umowa handlowa pomiędzy Rafinerią Jasło S.A. a LOTOS Mazowsze S.A. z dnia 19 stycznia 2005 roku Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA. Wartość umowy w tys. zł: 600 000,00